Zamber

9 tekstów – auto­rem jest Zam­ber.

Mów tak, żeby cię słucha­li, nie tyl­ko słyszeli. 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 6 czerwca 2013, 17:54

Cza­sami uśmiech lo­su ma smut­ne oblicze. 

aforyzm
zebrał 109 fiszek • 17 maja 2013, 23:55

"Używając" głów - można stra­cić twarz. 

aforyzm
zebrał 108 fiszek • 12 maja 2013, 17:49

Za­pisa­ni w pa­mięci nie zaw­sze osiadają w sercu. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 11 maja 2013, 14:16

Świat ma sze­rokie ra­miona, nie dla wszys­tkich otwarte. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 10 maja 2013, 22:12

Im bar­dziej prości, tym chwiej­niej­si w poglądach. 

aforyzm
zebrał 100 fiszek • 9 maja 2013, 12:51

Kto ma bys­tre oko, ten szyb­ko de­cydu­je, jeszcze szyb­ciej działa. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 8 maja 2013, 05:56

By­cie wier­nym so­bie to świado­mość włas­nej dro­gi. I od­po­wie­dzial­ność za nią. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 7 maja 2013, 12:29

Nadzieja jest do­mem każde­go, nie do­mykaj­my drzwi. 

aforyzm
zebrał 123 fiszki • 6 maja 2013, 15:28
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zamber

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność